Sykkeloppgradering i Tvetenveien

Vaktmesterkompaniet er tildelt oppdraget om å oppgradere og tilrettelegge Tvetenveien for syklister. Oppdraget gjelder Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien, og arbeidet startet i september 2022.

Det er en overordnet målsetting i Oslo å legge til rette for økt bruk av sykkel og miljøvennlig transport. Tvetenveien har stor trafikkbelastning og ble bygget som en motorvei, hvor gående og syklister har vært henvist til smale fortau. Veistrekningen er derfor en viktig brikke i Groruddalsatsingens målsetting om sammenhengende gang- og sykkelveinett. Dette vil skape trafikksikre og effektive forbindelser innad i Groruddalen og til resten av byen. Gjennom prosjektet legges det til rette for økt sykkel- og gangtrafikk i et område som står foran store endringer. Prosjektet forventes å være ferdigstilt i andre halvdel av 2023.

Les mer om prosjektet her