Oppgradering av Lørenveien

Vaktmesterkompaniet startet i august arbeidet med å bygge om Lørenveien mellom Lørenvangen og Økernveien. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bymiljøetaten og vil etter planen ferdigstilles høsten 2023. Prosjektet er en del av «den grønne ringen», en planlagt grønn forbindelse på cirka 6,5 km som skal bestå av turvei med parker, bekker, vegetasjon og andre elementer. Dette skal binde sammen eksisterende og nye nabolag og grøntområder rundt Økern. Derfor er dette et stort og viktig prosjekt for Vaktmesterkompaniet, og noe vi er stolte over å være en del av.

Målet med prosjektet er å tilrettelegge bedre for myke trafikanter med bredere fortau og opphøyde sykkelfelt i begge retninger. Det skal opparbeides tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gata. For å få plass til vegetasjon og møteplasser vil Lørenveien gjøres enveiskjørt fra øst mot vest. Vegetasjonsfeltet på sørsiden av gata vil inneholde beplantning i form av trær, samt belysning. Møbleringssonen på nordsiden av gata blir 4,5 meter bred, i tillegg til 3 meter fortau/ferdselsareal mot byggene. Møbleringssonen skal ha beplantning, overvannshåndteringstiltak og skal legge til rette for opphold og sitteplasser.

Les mer om prosjektet her