facebook_pixel
Meny

Standardvilkår for tjenestekjøp

1. Generelt

Vaktmesterkompaniets standardvilkår for tjenestekjøp gjelder for all levering av tjenester fra eksterne aktører («Leverandøren») som en del av Vaktmesterkompaniet AS ‘ («Kunden») avtale om kjøp av tjenester.

Standardvilkårene anses akseptert ved Leverandørens ordrebekreftelse, eventuelt ved Leveranse. Dersom Leverandøren fremmer innsigelser til Standardvilkårene, kan Kunden gå fra Avtalen dersom innsigelsene ikke blir akseptert. Standardvilkårene ansees akseptert ved undertegning av Avtalen.

Kunden og Leverandør for den enkelte Leveransen skal være slik dette er angitt i Kundens bestilling. Det samme gjelder for det avtalte vederlaget for Leveransen.

Eventuelle avvikende vilkår, herunder Leverandørens standardvilkår, er uten virkning for Leveransen med mindre Kunden skriftlig har godtatt dem.

2. Kjøpsloven

Kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 gjelder med de suppleringer og endringer som følger av Standardvilkårene og en eventuell Kontrakt/Rammeavtale. Ved motstrid går Standardvilkårene og eventuelle vilkår i Avtalen kjøpslovens bestemmelser.

3. Språk

All kommunikasjon mellom Kunden og Leverandøren skal foregå på norsk.

4. Arbeidsordning

Arbeidet skal utføres etter anvisning fra Kunden.

Reisetid og reisekostnader honoreres ikke med mindre det er særskilt avtalt.

Lengre avbrudd i arbeidet grunnet ferie med mer skal bare finne sted etter nærmere avtale med Kunden.

5. Forpliktelsens omfang

Arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Leverandøren skal dra omsorg for Kundens interesser og utføre oppdraget i samsvar med Avtalen og god faglig standard, herunder i rimelig utstrekning vurdere og påpeke for Kunden alternative løsninger på de spørsmål som behandles i Leveransens ulike faser.

Leverandøren er ansvarlig for at hans underlagte personell har og kan dokumentere, nødvendige offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis, kurs og sertifikat mv. som er nødvendig for å utføre arbeid under Avtalen.

6. Leverandørens plikt å ha tilgjengelige ressurser

Ressurser som er navngitt, skal tilbys Kunden gjennom hele Avtaleperioden med mindre det foreligger saklig grunn for bytte av ressurs, som for eksempel lengre fravær pga. sykdom, oppsigelse mv. Ny tilbudt ressurs skal godkjennes av Kunden. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle kostnader ved bytte av ressurs.

7. Lojalitet til avtalen

Leverandøren forplikter å engasjere seg i Kundens behov og formål med anskaffelsen, og til å gi råd og veiledning for å oppnå et vellykket resultat. Leverandøren skal i samarbeid med Kundens personell løse enkeltoppgaver effektivt. Videre skal Leverandøren overføre kompetanse til Kunden.

Leverandøren plikter skriftlig å redegjøre for forhold som medfører/kan medføre at Avtalens rammer overskrides hvor fastpris ikke er avtalt. Dette gjøres så snart Leverandøren forstod eller burde forstått at overskridelsen ville inntreffe. Ved manglende varsling om overskridelse er Kunden kun ansvarlig for kostnader som Kunden måtte forstå ville påløpe i anledning Leveransen.

8. Priser

Leverandørens priser er faste i avtaleperioden. Kunden skal ikke betale tillegg ved eventuell overtid med mindre noe annet er skriftlig avtalt med Kunden. Prisene er altomfattende og inkluderer alle kostnader knyttet til Leveransen. Leverandøren er ansvarlig for at Lov om MVA med tilhørende regelverk overholdes.

9. Betalingsbetingelser

Faktura skal sendes så raskt som mulig, og senest innen 3 måneder etter at kontraktsmessig levering har funnet sted. Ved oversittelse av fristen, anses kravet om betaling som frafalt av Leverandøren, med mindre det kan påvises en saklig grunn for at faktura ikke er sendt

Forfallstidspunktet er 30 dager etter at kontraktsmessig levering har funnet sted og korrekt faktura er mottatt hos Kunden.

10. Fakturering

Dersom Leveransen utføres etter medgåtte timer, skal faktura ledsages av daterte timelister. Eventuelle utlegg og annen underdokumentasjon vedlegges.

Faktura sendes:
Vaktmesterkompaniet AS
Postboks 288 Økern
0511 Oslo

Fakturaen skal være merket med:

  • Leverandørens kontaktperson
  • Vaktmesterkompaniets kontaktperson
  • Prosjektnummer/Avdelingsnummer (der dette foreligger)

Kunden har rett til å returnere alle fakturaer som ikke tilfredsstiller Avtalens krav.

Faktura uten påslag av noen art i forhold til avtalt pris sendes som EHF (Elektronisk Handelsformat) faktura.

Dersom Leverandøren ikke har mulighet til å sende EHF-faktura, kan faktura sendes i pdf format til følgende e-postadresse: [email protected]

11. Mislighold

11.1 Forsinkelse

Forsinkelser som definert i kjøpsloven

  • § 22 flg. regnes som mislighold. Ved forsinkelse kan Kunden gjøre kjøpslovens sanksjoner gjeldende, herunder kreve oppfyllelse, heving, erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake.

11.1.1 Varsel om forsinkelser

Leverandøren er forpliktet til umiddelbart å underrette Kunden skriftlig dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstid ikke kan overholdes. Meddelelsen skal angi grunnen til forsinkelsen og opplysning om når levering kan finne sted. Ved manglende varsel, plikter Leverandøren å erstatte Kundens direkte og indirekte tap som følge av forsinkelsen.

11.1.2 Dekning av tap

Kunden kan søke dekning for de tap selskapet påføres som følge av Leverandørens forsinkelser som ikke skyldes Kunden.

11.2 Mangler

Mangler som definert i kjøpsloven §§ 30 flg. regnes som mislighold. Ved mangler kan Kunden gjøre kjøpslovens sanksjoner gjeldende, herunder kreve retting, omlevering, prisavslag, heving, erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake.

12. Offentligrettslige krav

Leverandøren er ansvarlig for at Leveransen er i henhold til alle offentligrettslige krav (lover, forskrifter og enkeltvedtak) som gjelder på leveringsstedet på leveringstidspunktet.

13. Lønns- og arbeidsvilkår

13.1. Plikt til å overholde norske skatte- og avgiftsregler for bruk av arbeidskraft

Leverandøren garanterer at virksomheten ikke benytter arbeidskraft i strid med norske skatte-avgiftsregler («Svart arbeidskraft»). Leverandøren aksepterer at Kunden kan heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom det benyttes Svart arbeidskraft, uten å ha krav på noen form for kompensasjon. I slike tilfeller plikter Leverandøren å erstatte Vaktmesterkompaniet indirekte og direkte tap som følge av at avtalen heves.

13.2. Ansattes lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal sørge for at lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Alle avtaler Leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser.

Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører.

Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og Leverandøren bestrider dette, kan Kunden kreve at Leverandøren og eventuelle underleverandører legger frem dokumentasjon for Kunden om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet.

14. Oppdrags utførsel

Leverandørens arbeid hos Kunden skal utføres innen rammen av de forskrifter, den arbeidsordning, det arbeidsreglement og de sikkerhets- og kontrollbestemmelser som gjelder på arbeidsstedet.

Under arbeidet skal Leverandøren besørge nødvendig og tilstrekkelig forsikringsdekning for arbeid og materiell frem til leveringstidspunktet, samt for ansvar for skade som måtte voldes på Kundens eller tredjeparts liv eller eiendom frem til leveringstidspunktet.

Leverandøren holder selv nødvendig utstyr og transport med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene.

15. Kvalitetssikring

Leverandøren er forpliktet til å overholde de retningslinjer kunden opplyser og krever for overholdelse av kundens kvalitetssikring system. Kunden eller den han bemyndiger har til enhver tid rett til å foreta kontroll hos Leverandøren og/ eller eventuelt underleverandører for å forsikre seg om at Leveransen blir utført i henhold til avtale. Leverandøren er forpliktet til å være behjelpelig med å foreta slik kontroll.

16. Konfidensialitet

Leverandøren og Leverandørens personell er forpliktet til å behandle alle opplysninger om Kunden og Leveransen som konfidensielle, også etter at avtaleforholdet opphører. Kunden kan kreve at Leverandørens personell skal undertegne Kundens konfidensialitetserklæring.

Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne Avtale, eller benytte Kunden som referanse, uten Kundens skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold av Avtalen.

17. Helse, miljø og sikkerhet

Leverandøren skal til enhver tid bidra aktivt til å sikre helse, miljø og sikkerhet.

18. Etiske krav til leverandører

Vaktmesterkompaniets etiske krav til leverandører gjelder for bedrifter som utfører arbeid for Vaktmesterkompaniet, og er en del av Avtalen.

Vaktmesterkompaniets etiske regelverk gjelder for innleide ressurser.

19. Underleverandører

Leverandørens ansvar endres ikke ved bruk av underleverandør og andre medhjelpere.

Der Leverandøren skal utføre arbeid på sted som Kunden disponerer, skal bruk av underleverandører være skriftlig forhåndsgodkjent av Kunden. Godkjenning kan nektes dersom det foreligger saklig grunn.

Eventuelle aktiviteter som Kunden utfører i forbindelse med innsyn, oppfølging og kontroll av Leverandørens underleverandører endrer ikke Leverandørens ansvar

20. Endringer

Endringer i Leveransen, eller endringer av betingelser for Leveransen skal avtales skriftlig mellom partene.

Innenfor det som partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått, har Kunden rett til å foreskrive kvalitetsmessige eller kvantitetsmessige endringer i Leverandørens ytelser eller endret leveringstidspunkt. Dersom Kunden krever utført et bestemt arbeid som Leverandøren mener er en endring, plikter Leverandøren uten ugrunnet opphold å gjøre Kunden oppmerksom på dette. I motsatt fall mister Leverandøren retten til å påberope seg arbeidet som en endring. Dersom partene etter dette er uenige om arbeidet utgjør en endring, plikter likevel Leverandøren i å iverksette arbeidet uten å avvente en løsning på tvisten.

Ved endringer skal Leverandøren godskrives for det merarbeid han har ved iverksettelsen av slike endringer, samt for andre direkte kostnader han påføres, i samsvar med det kostnads- og fortjenestenivå som den opprinnelige Kjøpesummen er basert på. Slike endringer skal dokumenteres skriftlig og godkjennes av Kunden. Eventuelle besparelser hos Leverandøren som følge av endringen skal gå til fratrekk fra Kjøpesummen til fordel for Kunden. Hvor det foreligger anvendelige enhetspriser, skal disse benyttes ved beregningen.

Dersom partene er uenige om det beløp som skal godskrives eller fratrekkes Kjøpesummen som følge av slike endringer, skal Leverandøren likevel iverksette endringen uten å avvente den endelige løsningen av tvisten.

21. Rettigheter til Leveransen

Kunden skal ha eksklusiv opphavs- og eiendomsrett til alt materiale og til ethvert resultat knyttet til Leverandørens Leveranse under Avtalen, forutsatt at dette ikke er i strid med allerede etablerte opphavsrettigheter. Dette omfatter blant annet tegninger, dokumentasjon og materiale produsert i forbindelse med Leveransen. Leverandøren har ikke rett til å låne ut eller utlevere tegninger mv. knyttet til Leveransen uten at Kunden på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke til dette.

22. Leverandørs ansvar ved skade på tredjeparts person eller eiendom

Leverandøren skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå under Leverandørens gjennomføring av Avtalen i anledning Leverandørens arbeid knyttet til skade på tredjepart person eller eiendom, herunder også immaterielle rettigheter.

23. Avbestilling

Kunden kan helt eller delvis avbestille Leveransen under denne Avtalen.

Ved avbestilling har Leverandøren krav på erstatning for det økonomiske tapet som han lider som følge av avbestillingen, jf. kjøpsloven kapittel X.

Avbestiller Kunden ytelser som skal tilvirkes særskilt for ham, kan ikke Leverandøren fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen eller kreve betaling, med mindre avbrudd ville medføre betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet det tap som avbestillingen medfører. Kan ikke Leverandøren fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kjøpsloven kapittel X.

24. Heving

Kunden har rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold eller ved antesipert vesentlig mislighold fra Leverandørens side. Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

  • Forsinkelse eller mangler som medfører at Kundens formål med Avtalen ikke oppnås.
  • Konkurs, insolvens, eller brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger hos Leverandøren.
  • Brudd på Vaktmesterkompaniets etiske krav til leverandører eller etiske regelverk.
  • Gjentatte brudd på instrukser eller på offentlige lover og regler.
  • Svik, forsømmelser eller andre forhold som bryter tillitsforholdet til Leverandøren.

25. Tvister

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Avtalen reguleres av norsk rett, med Oslo tingrett som avtalt verneting. Dersom tvisten har direkte sammenheng med krav fra/mot tredjeperson, og Kunden anser at det er hensiktsmessig med en forening av sakene for retten, gjelder samme verneting mellom Leverandøren og Kunden, som mellom Kunden og den aktuelle tredjeperson.

At en tvist er brakt inn for tvistebehandling eller rettslig avgjørelse, fritar i seg selv ikke partene for deres forpliktelser i henhold til Avtalen.

Kontakt oss